Anmälningsblankett

Ladda ner anmälningsblankett här.

Ni måste ta del av våra stadgar och godkänna dessa vid anmälan om medlemskap. Det går bra att scanna in anmälningsblanketten.

Postadress:
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
louise.winter@textileimporters.se

Varmt välkommen att bli medlem!

Stadgar för föreningen Textilimportörerna

§ 1 Föreningens ändamål

Textilimportörerna utgör en sammanslutning av företag som bedriver import av textilvaror.

Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intresse av fri import av textilvaror. Särskild vikt skall fästas vid att hävda textilimporthandelns intressen i förhållande till politiska organ, myndigheter, andra organisationer inom branschen samt opinionsbildare bl a via massmedia. Föreningens uppgift är också att lämna service till medlemmarna vad avser frågor rörande textilimport. Föreningen skall också verka för efterlevnad av de regler och förordningar som gäller för import av textilvaror.

Föreningen skall ha en självständig ställning i förhållande till andra organisationer.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje välrenommerat företag i Norden som bedriver import av textilvaror och som helt eller till del baserar verksamheten på sådan import.

Medlemskap kan vinnas av företag oberoende av branschtillhörighet eller annan kategorisering.

Associerat medlemskap kan vinnas av speditionsföretag och andra tjänsteproducerande företag med säte i Sverige samt svenska statliga affärsdrivande myndigheter m fl.

Associerad medlem äger ej rösträtt på årsmöte eller extra möte. I övrigt har associerad medlem samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse.

Medlem kan uteslutas med omedelbar verkan om grava skäl därför föreligger. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

På sammanträde har varje medlem en röst.

Medlemskap gäller per kalenderår. Utträde kan äga rum efter skriftlig uppsägning minst 6 månader före årsskifte. Företag, som upphör med sin verksamhet eller utesluts ur föreningen, äger dock utträda under löpande kalenderår.

§ 3 Styrelse

Föreningens styrelse består förutom av ordförande av det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet bestämmer. Samtliga val gäller för en tid av ett år. Inget medlemsföretag kan i styrelsen representeras av mer än en ledamot.

Styrelsen väljs varje år vid föreningens ordinarie årsmöte.

Det åligger styrelsen

att övervaka och medverka till genomförandet av föreningens uppgifter

att utse lämplig person att såsom föreningens verkställande direktör handha föreningens angelägenheter

att besluta om föreningens sekretariats förläggning och organisation

att besluta angående inval och uteslutning av medlem enligt § 2

att förbereda ärenden som skall avgöras vid föreningssammanträde samt låta verkställa föreningens beslut

att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper

att utarbeta och besluta om föreningens budget för nästkommande år

att avge förvaltningsberättelse och vinst- och förlusträkning samt balansräkning

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 5 Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte skall avhållas varje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall avsändas med post senast 14 dagar före sammanträdet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande vid mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift. Fastställande av grunder för serviceersättning till föreningen.
10. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av styrelse intill nästa årsmöte.
13. Val av minst en revisor jämte suppleant.
14. Valnämnd. Val av ledamöter till valnämnd.
15. Övriga ärenden

§ 6 Extra möte

Extra sammanträden skall hållas då styrelsen anser detta erforderligt eller då minst 5 medlemmar hemställer därom. Kallelse till extra sammanträde skall avsändas med post minst 14 dagar före sammanträdet.

§ 7 Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av minst en revisor.

§ 8 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie årsmöte. Uppgift om föreslagen stadgeändring skall tillställas medlemmarna senast i samband med kallelse till årsmötet.

§ 9 Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar är ense därom eller att beslut därom fattas vid två på varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum. Ett av dessa sammanträden skall vara föreningens ordinarie årsmöte. Vid det sammanträde där frågan sist förekommer skall denna avgöras med minst ¾ majoritet av de medlemmar som deltar i omröstningen.

Beslut om föreningens upplösning skall följas av beslut om hur föreningens medel skall disponeras.

Anmälningsblankett

Ladda ner anmälningsblankett här.

Ni måste ta del av våra stadgar och godkänna dessa vid anmälan om medlemskap. Det går bra att scanna in anmälningsblanketten.

Postadress:
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
louise.winter@textileimporters.se

Varmt välkommen att bli medlem!