Frihandelsavtal

Här är senaste nytt gällande frihandelsavtal.

•Förhandlingar om ett investeringsskyddsavtal EU-Kina har startat i Peking. För EU är det väsentligt att kunna få med ISDS ,varför det är viktigt med ISDS i ett avtal med USA. Kina lär inte gå med på ISDS om inte USA gör det.

•Förhandlingarna EU-Indien ligger i praktiken på is. Indien vill ha undantag på flera områden som EU inte kan acceptera.

•Förhandlingarna EU-Japan går trögt. Om Japan inte gör tillräckliga eftergifter avseende marknadstillträde och tekniska handelshinder kan det inte uteslutas att EU-kommissionen stoppar förhandlingarna.

•En tredje förhandlingsrunda hölls i december mellan EU och Thailand. EU är Thailands tredje största handelspartner och den bilaterala handeln med varor uppgick till 31,7 mdr Euro 2012. Thailand pressas av vetskapen att dess GSP-preferenser med EU börjar avvecklas från 1/1 2014, och med full kraft från 1/1 2015. Den politiska oron i landet, plus intern tveksamhet där om effekterna av ändrade immaterialrättsregler, lär komma att försena processen.

Ett avtal mellan EU och Kina närmar sig om ett ömsesidigt erkännande av
program för godkända ekonomiska aktörer. Ömsesidigt erkännande bör innebära att EU och
Kina lämnar underlättande fördelar till ekonomiska aktörer som godkänts enligt deras respektive
handelspartnerskapsprogram. Ett samarbetsavtal från 2004 ligger till grund för tullförbindelser mellan EU och Kina. Enligt avtalet åtar sig respektive tullmyndigheter att utveckla tullsamarbete inom alla frågor som rör tillämpningen av tullagstiftningen. I september 2010 började arbetet med att utarbeta en färdplan för ömsesidigt erkännande av EU:s och Kinas respektive handelspartnerskapsprogram. I december 2010 godkändes denna färdplan. Efter en grundlig jämförelse mellan EU:s program för godkända ekonomiska aktörer och Kinas program för klassificerad företagsledning (Measures on Classified Management of Enterprises Program) ansågs de två programmen kunna vara förenliga med varandra. I juni 2012 enades man om att inleda formella förhandlingar. Sedan dess har tre förhandlingsrundor

ägt rum under 2013 för att sammanställa utkastet till beslut om ömsesidigt godkännande av godkända ekonomiska aktörer. Förhoppningen är att ett avtal mellan EU och Kina kommer att skrivas på under första halvåret 2014.

Källa: Olof Erixon, Svenskt Näringsliv och Tullverket

Kemikalieskatten slopas

Textilimportörerna fick idag mejl från statssekreterare Fredrik Olovsson som vi haft tät dialog med under en längre tid och han...

Läs mer

Textilimportörena presenterar eget förslag för att lösa modeskatten

Som ni kunnat läsa i HABIT förra veckan har Textilimportörena presenterat ett eget förslag för regeringen gällande "Skatt på modet".

Läs mer

Utredningen gällande producentansvar för textil nu klar

Birgitta Losman (Högskolan i Borås) utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

Läs mer

Debattartikel gällande kemikalieskatt

skrivit en debattartikel gällande förslaget om att inför en särskild kemikalieskatt på kläder och skor som publicerades i Aftonbladet den...

Läs mer

Sammanställning av remissvar ”Skatt på modet”

Här finner ni en sammanställning och analys av samtliga remissvar som kommit in gällande "Skatt på modet", det vill säga...

Läs mer

Åke Weyler i Tullpodden och HABIT

Textilimportörernas ordförande Åke Weyler deltog häromdagen i Tullpodden där förslaget om att införa en särskild kemikalieskatt på kläder och skor...

Läs mer